Email Basic

05 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản) 10 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản) 15 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản) 20 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)
Price 600,000đ Annually 900,000đ Annually 1,200,000đ Annually 1,500,000đ Annually
Email Basic
Tài khoản 05 10 15 20
Tổng dung lượng 10GB 20GB 30GB 40GB
Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP Webmail, SMTP, IMAP, POP Webmail, SMTP, IMAP, POP Webmail, SMTP, IMAP, POP
- - - -
Order Now Order Now Order Now Order Now