Cloud VPS

VPS 01

 • Dung lượng 20GB SSD
 • RAM 01 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 01 vCPU

200,000đ Monthly

VPS 02

 • Dung lượng 40GB SSD
 • RAM 02 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 01 vCPU

300,000đ Monthly

VPS 03

 • Dung lượng 60GB SSD
 • RAM 04 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 02 vCPU

500,000đ Monthly

VPS 04

 • Dung lượng 80GB SSD
 • RAM 06 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 02 vCPU

600,000đ Monthly

VPS 05

 • Dung lượng 100GB SSD
 • RAM 08 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 04 vCPU

900,000đ Monthly

VPS 06

 • Dung lượng 120GB SSD
 • RAM 12 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 04 vCPU

1,200,000đ Monthly