Cloud VPS

Cloud VPS

VPS 01
 • 20GB SSD Dung lượng
 • 01 GB RAM
 • KGH Băng thông
 • 01 vCPU CPU
VPS 02
 • 40GB SSD Dung lượng
 • 02 GB RAM
 • KGH Băng thông
 • 01 vCPU CPU
VPS 03
 • 60GB SSD Dung lượng
 • 04 GB RAM
 • KGH Băng thông
 • 02 vCPU CPU
VPS 04
 • 80GB SSD Dung lượng
 • 06 GB RAM
 • KGH Băng thông
 • 04 vCPU CPU
VPS 05
 • 100GB SSD Dung lượng
 • 08 GB RAM
 • KGH Băng thông
 • 04 vCPU CPU
VPS 06
 • 120GB SSD Dung lượng
 • 12 GB RAM
 • KGH Băng thông
 • 04 vCPU CPU