VPS 01

200,000đ
Monthly
 • Dung lượng 20GB SSD
 • RAM 01 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 01 vCPU

VPS 02

300,000đ
Monthly
 • Dung lượng 40GB SSD
 • RAM 02 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 01 vCPU

VPS 03

500,000đ
Monthly
 • Dung lượng 60GB SSD
 • RAM 04 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 02 vCPU

VPS 04

750,000đ
Monthly
 • Dung lượng 80GB SSD
 • RAM 06 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 04 vCPU

VPS 05

900,000đ
Monthly
 • Dung lượng 100GB SSD
 • RAM 08 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 04 vCPU

VPS 06

1,200,000đ
Monthly
 • Dung lượng 120GB SSD
 • RAM 12 GB
 • Băng thông KGH
 • CPU 04 vCPU