05 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)

600,000đ
Annually
 • Tài khoản 05
 • Tổng dung lượng 10GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

10 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)

900,000đ
Annually
 • Tài khoản 10
 • Tổng dung lượng 20GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

15 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)

1,200,000đ
Annually
 • Tài khoản 15
 • Tổng dung lượng 30GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

20 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)

1,500,000đ
Annually
 • Tài khoản 20
 • Tổng dung lượng 40GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

25 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)

1,800,000đ
Annually
 • Tài khoản 25
 • Tổng dung lượng 50GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

35 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)

2,200,000đ
Annually
 • Tài khoản 35
 • Tổng dung lượng 70GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

45 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)

2,500,000đ
Annually
 • Tài khoản 45
 • Tổng dung lượng 90GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

50 Tài khoản ( 02 GB / 1 Tài Khoản)

2,700,000đ
Annually
 • Tài khoản 50
 • Tổng dung lượng 100GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP