05 Tài khoản ( 05 GB / 1 Tài Khoản)

1,200,000đ
Annually
 • Tài khoản 05
 • Tổng dung lượng 25GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

10 Tài khoản ( 05 GB / 1 Tài Khoản)

1,600,000đ
Annually
 • Tài khoản 10
 • Tổng dung lượng 50GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

15 Tài khoản ( 05 GB / 1 Tài Khoản)

2,100,000đ
Annually
 • Tài khoản 15
 • Tổng dung lượng 75GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

20 Tài khoản ( 05 GB / 1 Tài Khoản)

2,500,000đ
Annually
 • Tài khoản 20
 • Tổng dung lượng 100GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

25 Tài khoản ( 05 GB / 1 Tài Khoản)

2,900,000đ
Annually
 • Tài khoản 25
 • Tổng dung lượng 125GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

35 Tài khoản ( 05 GB / 1 Tài Khoản)

3,700,000đ
Annually
 • Tài khoản 35
 • Tổng dung lượng 175GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

45 Tài khoản ( 05 GB / 1 Tài Khoản)

4,200,000đ
Annually
 • Tài khoản 45
 • Tổng dung lượng 225GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP

50 Tài khoản ( 05 GB / 1 Tài Khoản)

4,500,000đ
Annually
 • Tài khoản 50
 • Tổng dung lượng 250GB
 • Hỗ trợ Webmail, SMTP, IMAP, POP