Shared Hosting

Shared Hosting

Shared 01
 • 500 MB Dung lượng
 • 20 GB Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • 01 Addon domain
Shared 02
 • 700 MB Dung lượng
 • 40 GB Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • 02 Addon domain
Shared 03
 • 01 GB Dung lượng
 • 60 GB Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • 03 Addon domain
Shared 04
 • 02 GB Dung lượng
 • 120 GB Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • 04 Addon domain
Shared 05
 • 03 GB Dung lượng
 • 180 GB Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • 05 Addon domain
Shared 06
 • 05 GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • KGH MySQL
 • KGH FTP
 • KGH Parked Domain
 • 06 Addon domain