Shared 01

25,000đ
Monthly
 • Dung lượng 500 MB
 • Băng thông 20 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain 01

Shared 02

35,000đ
Monthly
 • Dung lượng 700 MB
 • Băng thông 40 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain 02

Shared 03

50,000đ
Monthly
 • Dung lượng 01 GB
 • Băng thông 60 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain 03

Shared 04

85,000đ
Monthly
 • Dung lượng 02 GB
 • Băng thông 120 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain 04

Shared 05

120,000đ
Monthly
 • Dung lượng 03 GB
 • Băng thông 180 GB
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain 05

Shared 06

170,000đ
Monthly
 • Dung lượng 05 GB
 • Băng thông KGH
 • MySQL KGH
 • FTP KGH
 • Parked Domain KGH
 • Addon domain 06